EXPLORATION OF GREEN CAP PLASTIC (2017)


Location: Bangkok  (Exhibition in Bangkok Design Week 2018)
Concept : การค้นหาวัสดุใหม่จาก บรรจุภัณฑ์ใกล้ตัวที่กําลังกลายเป็นขยะในอนาคต ที่เห็นได้มากที่สุดก็คือ “ขวดน้ําพลาสติก”
เราได้นําขวดน้ํามา แยกส่วนออกเป็น ฝา เกลียว คอขวด ก้นขวด แต่ละส่วนเป็นที่แยกออกมานั้นใช้พลาสติกมากกว่าตัวขวด จึงสนใจนํามาทดลอง สํารวจและสร้างวัสดุจนเกิดเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ form ที่สร้างขึ้นมาใน serie นี้ก็เป็นสําหรับใส่ของ ซึ่งล้อกับฟังก์ชั่นของขวดน้ําพลาสติกที่ไว้ใส่น้ํา
process : experimentalMark
2024 All Rights Reserved / YDO / Buddhaandz